Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens verkregen binnen onze organisatie.

ARTIKEL 1 – KENNISGEVING PRIVACYBELEID

1.1 Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen hoe wij met privacy omgaan.
1.2 Wij gelden als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

De volledige gegevens van ons zijn: Verwerkingsverantwoordelijke Formele bedrijfsnaam TOP Bedrijfskleding B.V. KvK-nummer 50473662 Bezoekadres Augustapolder 48, 2992 SR te Barendrecht E-mailadres info@topbedrijfskleding.com

1.3 Wij respecteren en beschermen uw privacy. Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende privacywet worden gebruikt, opgeslagen en beheerd.

1.4 De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is: uitvoer van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang en voldoen aan een wettelijke plicht.

1.5 Wij verzamelen, naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer (ook wel: NAW gegevens). Wij wisselen gegevens alleen met derde partijen uit als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het verzenden van een pakket. Wij respecteren dat de gegevens aan onze klant toebehoren die ons daarom altijd kan laten weten dat er niet langer toestemming is om gegevens door ons te laten verwerken. Ook verzamelen wij gegevens in onze server logs n.a.v. het plaatsen van een online bestelling, het invullen van formulieren of bij het bezoeken van onze site.

ARTIKEL 2 – DOEL INFORMATIEVERZAMELING

2.1 U geeft toestemming dat wij de persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en e-mailadres) die u ons vertrekt gebruiken en verwerken t.b.v. de aangegane overeenkomst en delen met onze pakketbezorger.

2.2 Mocht u ons persoonsgegevens verstrekken (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie primair zal worden gebruikt voor het volgende:
1. Het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het leveren van goederen.
2. Het onderhouden van relaties met klanten en leveranciers.
3. Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken.
4. Voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen.
5. Het afhandelen van facturatie en incasso’s.
6. Onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.

ARTIKEL 3 – INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Wij proberen gegevens altijd correct bij te houden. Klanten hebben het recht de gegevens welke worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen.
3.2 Om deze rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen of om een verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacy praktijken kan contact worden opgenomen met ons via info@topbedrijfskleding.com

3.3 Om gebruik te kunnen maken van uw rechten kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen, of andere stappen om uw identiteit te verifiëren. Hierbij doen wij het verzoek om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, om zo goed mogelijk uw privacy te waarborgen. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.
3.4 Indien u binnen een periode van 6 maanden voor de tweede maal een verzoek hiertoe indient, kunnen we daarvoor een bedrag in rekening brengen.

ARTIKEL 4 – VEILIGHEID

4.1 Wij doen ons uiterste best om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen om de informatie die wij digitaal bewaren te beschermen en te beveiligen. Tevens is er een streng wachtwoordbeleid van alle beheerdersactiviteiten.
4.2 Wij kunnen niet de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Artikel 5. BEWAARTERMIJN

5.1 Wij bewaren uw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor wij het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist.
5.2 Gegevens van personen die ons per mail hebben benaderd worden max. 3 jaar bewaard. 5.3 De gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afwikkeling van overeenkomsten bewaren we 7 jaar.
5.4 Overige gegevens bewaren wij 1 jaar.

Artikel 6. WIJZIGING PRIVACYVERLARING

6.1 Wij hebben het recht deze privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.
6.2 Onderhavige privacyverklaring is per 01 januari 2018 van kracht.
Artikel 7. KLACHTEN
7.1 Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van uw gegevens, dient u zich te wenden tot onze directie.
7.2 Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u terecht bij info@topbedrijfskleding.com.